Loading color scheme

Статут

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ПЕРМАКУЛЬТУРА В УКРАЇНІ”

Зміст

1. Загальні положення

2. Мета та напрями діяльності СПІЛКИ

3. Члени СПІЛКИ, їх права та обов’язки

4. Структура СПІЛКИ

5. Органи управління СПІЛКИ

6. Кошти та майно СПІЛКИ

7. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

8. Припинення діяльності СПІЛКИ

 

1.    Загальні положення

1.1.ГРОМАДСКА СПІЛКА «ПЕРМАКУЛЬТУРА В УКРАЇНІ» (далі – СПІЛКА) є громадським об’єднанням, яке об’єднує юридичні особи приватного права та громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2.Повне найменування – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ПЕРМАКУЛЬТУРА В УКРАЇНІ».

1.3.Назва англійською мовою – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «PERMACULTURE IN UKRAINE».

1.4.Назва російською мовою – ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «ПЕРМАКУЛЬТУРА В УКРАИНЕ»

1.5.Скорочені найменування:

1.5.1.     українською мовою – ГС «ПЕРМАКУЛЬТУРА В УКРАЇНІ»;

1.5.2.     англійською мовою – NGO «PERMACULTURE IN UKRAINE»;

1.5.3.     російською мовою – ОС «ПЕРМАКУЛЬТУРА В УКРАИНЕ».

1.6. Діяльність СПІЛКИ поширюється на всю територію України.

2.Мета та напрями діяльності СПІЛКИ

2.1.    Головною метою діяльності СПІЛКИ є сприяння задоволенню та захисту права жителів України на повноцінне та здорове середовище існування шляхом розвитку пермакультури в Україні.

2.2.    Сферами впровадження СПІЛКОЮ принципів пермакультури є:

2.2.1. пропагування екологічно дружнього сільського господарства;

2.2.2. розвиток екопоселень, перехідних міст, та самодостатніх територіальних громад (біорегіонів);

2.2.3. сприяння захисту навколишнього середовища та культурної спадщини;

2.2.4. розробка та впровадження програм та технологій, спрямованих на вирішення економічних, соціальних, екологічних та духовних проблем сучасного суспільства;

2.2.5. пропаганда здорового способу життя та харчування;

2.2.6. розвиток технологій отримання енергії з відновлюваних джерел та енергоощадних технологій;

2.2.7. розвиток освіти для дітей та дорослих, насамперед екологічної;

2.2.8. стимулювання творчості, культури та мистецтва, які базуються на етичних принципах пермакультури;

2.2.9. захист прав людини і громадянських свобод;

2.2.10.   підтримка незахищених верств населення.

2.3.Основними напрямами діяльності СПІЛКИ є:

2.3.1.  створення та підтримка вітчизняної школи пермакультури (проведення освітніх курсів, підготовка вітчизняних викладачів, створення методологічної та матеріально-технічної баз, створення інформаційної бази, проведення консультацій, тощо);

2.3.2.  представлення загальної картини розвитку пермакультури в Україні;

2.3.3.  координація та сприяння реалізації пермакультурних проектів Членами СПІЛКИ;

2.3.4.  сприяння розвитку навчально-дослідницьких пермакультурних центрів;

2.3.5.  переклад та видання літератури та інформаційних матеріалів з пермакультури, насамперед українською мовою;

2.3.6.  пропагування та підтримка використання інструментів пермакультури для вирішення актуальних екологічних, економічних та соціальних проблем.

2.3.7.  сприяння налагодженню Членами СПІЛКИ міжнародних зв’язків.

3. Члени СПІЛКИ, їх права та обов’язки

3.1.Членство в СПІЛЦІ є добровільним. Воно може бути індивідуальним та колективним.

3.2.    Кожен Колективний Член СПІЛКИ (Асоційована організація) реалізує свої права та обов'язки через свого керівника чи іншого вповноваженого представника.

3.3.    Індивідуальні та Колективні Члени СПІЛКИ мають рівні права.

3.4.Права Членів СПІЛКИ:

3.4.1. право голосу на Загальних Зборах (безпосередньо чи за дорученням);

3.4.2. обирати членів органів управління СПІЛКОЮ та бути до них обраними;

3.4.3. брати участь у заходах, що проводяться СПІЛКОЮ;

3.4.4. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів СПІЛКИ;

3.4.5. використовувати інформаційні ресурси СПІЛКИ (зокрема інтернет-сайт та Вісник СПІЛКИ), для розміщення інформації, необхідної для розвитку пермакультурних проектів, вираження думок та інтересів Членів СПІЛКИ, пов’язаних з пермакультурою, якщо вищеперераховане не суперечить принципам діяльності СПІЛКИ, викладеним у цьому Статуті та інших організаційних документах СПІЛКИ;

3.4.6. користуватися бібліотекою СПІЛКИ та її матеріальною базою для проведення інформаційно-освітньої діяльності згідно з правилами, розробленими Правлінням та розміщеними на інтернет-сайті СПІЛКИ;

3.4.7. обґрунтовано критикувати будь-який орган СПІЛКИ, подавати заперечення та скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг на Загальних Зборах;

3.4.8. звертатися до органів СПІЛКИ з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю СПІЛКИ, одержувати відповіді;

3.4.9. звертатися до органів СПІЛКИ за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

3.4.10.   передавати на баланс СПІЛКИ майно та інші матеріальні цінності, які необхідні для ефективної роботи СПІЛКИ.

3.5.Обов’язки Членів СПІЛКИ:

3.5.1. дотримуватись положень Статуту та інших організаційних документів СПІЛКИ;

3.5.2. виконувати рішення керівних органів СПІЛКИ;

3.5.3. сприяти здійсненню завдань СПІЛКИ та її ефективній роботі;

3.5.4. приймати участь в Загальних Зборах безпосередньо або за дорученням;

3.5.5. сплачувати членські внески, рекомендований розмір яких затверджується Загальними Зборами.

3.6.Набуття членства у СПІЛЦІ.

3.6.1.  Індивідуальним Членом СПІЛКИ може бути будь-який житель України (громадянин України, іноземної держави чи особа без громадянства), який досяг 18 років та не визнаний судом недієздатним, що цікавиться пермакультурою, бажає брати участь у роботі СПІЛКИ та поділяє принципи її діяльності, викладені у цьому Статуті та інших організаційних документах СПІЛКИ.

3.6.2.  Для набуття індивідуального членства у СПІЛЦІ заявник має заповнити заяву, форма якої затверджена Правлінням, що знаходиться на інтернет-сайті СПІЛКИ.

3.6.3. Колективними Членами СПІЛКИ можуть бути юридичні особи приватного права, що діють згідно власних установчих документів, поділяють та використовують цінності та принципи діяльності, викладені у статуті СПІЛКИ.

3.6.4.  Для набуття колективного членства у СПІЛЦІ юридична особа-заявник має подати заяву, що базується на рішенні вищого органу управління та/або вищого виконавчого органу (якщо інше не передбачено статутом цієї організації). Заява має бути подана на ім’я Голови СПІЛКИ у паперовому вигляді, та бути скріпленою підписом керівника та печаткою (за наявності останньої) юридичної особи-заявника.

3.6.5.  Рішення про надання членства у СПІЛЦІ приймається Правлінням протягом тридцяти днів з дня подання заяви. Передумовою надання колективного членства є розуміння принципів пермакультури та використання їх у діяльності організації-заявника (що, як правило, має засвідчуватися фактом проходження сертифікаційного курсу з пермакультурного дизайну діючим членом правління юридичної особи-заявника).

3.6.6.  Рішення Правління щодо відмови у наданні членства у СПІЛЦІ може бути оскаржене Загальними Зборами.

3.7.Інформація про Члена СПІЛКИ має розміщуватися в узгодженому з ним обсязі на інтернет-сайті СПІЛКИ, і є підтвердженням його членства.

3.8.Припинення членства у СПІЛЦІ.

3.8.1.  Членство у СПІЛЦІ припиняється у випадках:

3.8.1.1.    виходу зі СПІЛКИ за власним бажанням;

3.8.1.2.    виключення зі СПІЛКИ;

3.8.1.3.смерті індивідуального Члена СПІЛКИ або припинення діяльності Колективного Члена СПІЛКИ.

3.8.2.  Добровільне припинення членства у СПІЛЦІ здійснюється на основі заяви, поданої на ім’я Голови СПІЛКИ в паперовому (для індивідуальних та Колективних Членів СПІЛКИ) або електронному (для індивідуальних Членів СПІЛКИ)  вигляді. Для Колективних Членів СПІЛКИ заява має бути складена як описано в розділі 3.6.4.

3.8.3.  Члена СПІЛКИ може бути виключено за рішенням Правління у зв’язку з систематичним або грубим порушенням останнім вимог Статуту та інших організаційних документів СПІЛКИ, або якщо діяльність Члена СПІЛКИ суперечить меті, завданням та принципам діяльності СПІЛКИ, або якщо останній втратив зв’язок із СПІЛКОЮ без поважних причин.

3.8.4.  Припинення членства в СПІЛЦІ передбачає припинення повноважень особи у складі органів управління СПІЛКИ.

3.8.5.  Рішення Правління щодо виключення Члена СПІЛКИ може бути оскаржене Загальними Зборами.

4.Структура СПІЛКИ

4.1.    СПІЛКА являє собою парасолькову організацію, що об’єднує Колективних (Асоційовані організації) та індивідуальних Членів СПІЛКИ, які можуть за власною ініціативою організовуватися у робочі групи та відокремлені підрозділи – регіональні осередки.

4.2.Робочі групи та Регіональні осередки створюються за ініціативи Членів СПІЛКИ, Правління чи Загальних Зборів, складаються з Членів СПІЛКИ та діють згідно Статуту СПІЛКИ.

4.3.Робота за напрямами проходить у Робочих групах.

4.4.Регіональні осередки є відокремленими підрозділами СПІЛКИ. Рішення про створення Регіональних осередків затверджуються Загальними Зборами. Діяльність Регіональних осередків координується Загальними Зборами та Правлінням.

4.5.Робочі групи та Регіональні осередки обирають керівника, кандидатура якого затверджується Загальними Зборами. Обов’язковою вимогою для керівника робочої групи чи регіонального осередку є проходження сертифікаційного курсу з пермакультурного дизайну.

4.6.    Робочі групи та Регіональні осередки діють за принципами взаємодопомоги, керуючись принципами діяльності СПІЛКИ, викладеними у цьому Статуті та інших організаційних документах СПІЛКИ, для забезпечення її ефективної роботи.

4.7.    Припинення діяльності Робочих груп та Регіональних осередків здійснюється рішенням Загальних Зборів за власною ініціативою чи за ініціативи учасників Робочої групи чи Регіонального осередку.

5. Органи управління СПІЛКИ

5.1.Органами управління СПІЛКИ є вищий – Загальні Збори, виконавчі – Правління, Голова СПІЛКИ та Заступник Голови СПІЛКИ.

5.2.Робота органів управління СПІЛКИ може відбуватися з використанням засобів зв’язку.

5.3.  Загальні Збори Членів СПІЛКИ

5.3.1.  Загальні Збори Членів СПІЛКИ (Загальні Збори) є вищим органом СПІЛКИ, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів СПІЛКИ.

5.3.2.  У Загальних Зборах беруть участь Члени СПІЛКИ. Загальні Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини Членів СПІЛКИ (особисто або за дорученням).

5.3.3.  Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно, співпадаючи з часом обрання Голови СПІЛКИ. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою СПІЛКИ, а також Членами СПІЛКИ.

5.3.4.  Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси СПІЛКИ Правлінням чи Головою СПІЛКИ.

5.3.5.  Не менш як одна десята частина Членів СПІЛКИ мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних Зборів. Якщо вимога Членів СПІЛКИ про скликання Загальних Зборів не виконана, останні мають право самі скликати Загальні Збори.

5.3.6.  До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.6.1.визначення основних напрямків діяльності СПІЛКИ;

5.3.6.2.затвердження плану діяльності та бюджету СПІЛКИ на наступний рік, та звітів про їх виконання за попередній рік;

5.3.6.3.внесення та затвердження змін і доповнень до установчих документів СПІЛКИ;

5.3.6.4.затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів і символіки СПІЛКИ;

5.3.6.5.прийняття рішення про реорганізацію, а також рішення про припинення діяльності СПІЛКИ;

5.3.6.6.обрання та відкликання Голови СПІЛКИ та затвердження складу Правління;

5.3.6.7.здійснення контролю за коштами та майном СПІЛКИ шляхом затвердження фінансового звіту.

5.3.7.  Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини учасників Загальних Зборів. З питань, передбачених розділами 7 (внесення змін до Статуту) та 8 (прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію), а також рішення щодо відчуження майна СПІЛКИ на суму, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих учасників Загальних Зборів.

5.3.8.  Загальні Збори приймають «Рішення». Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, та чинного законодавства України, є обов'язковими для винонання іншими органами управління СПІЛКИ та Членами СПІЛКИ.

5.3.9.  Головує на засіданнях Загальних Зборів Голова СПІЛКИ або член Правління. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться та підписуються головуючим Загальних Зборів.

5.4.  Правління СПІЛКИ

5.4.1.  Правління СПІЛКИ (Правління) є керівним органом СПІЛКИ, який виконує функції з управління його діяльністю на період між Загальними Зборами.

5.4.2.  Правління підзвітне Загальним Зборам та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені СПІЛКИ в межах, передбачених цим Статутом, внутрішніми документами СПІЛКИ та чинним законодавством України. Члени Правління несуть відповідальність перед Загальними Зборами за діяльність СПІЛКИ та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.4.3.  Склад Правління обирається Загальними Зборами.

5.4.4.  До складу Правління за посадою входять: Голова СПІЛКИ, його заступник та керівники структурних підрозділів СПІЛКИ (Робочих груп та Регіональних осередків).

5.4.5.  До складу Правління також може входити по одному вповноваженому представнику від кожної з Асоційованих організацій, згідно рішення останніх та рішення Загальних Зборів.

5.4.6.  Адміністративні функції кожного члена Правління затверджуються Загальними Зборами.

5.4.7.  Головою Правління є Голова СПІЛКИ.

5.4.8.  До компетенції Правління відноситься:

5.4.8.1.організація виконання рішень Загальних Зборів;

5.4.8.2.підготовка та скликання Загальних Зборів;

5.4.8.3.підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності СПІЛКИ, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності СПІЛКИ;

5.4.8.4.затвердження поточних планів діяльності СПІЛКИ та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.8.5.управління, захист та розпорядження майном СПІЛКИ відповідно до цього Статуту, інших організаційних документів СПІЛКИ та чинного законодавства України;

5.4.8.6.затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, штатного розкладу СПІЛКИ, положення про преміювання працівників СПІЛКИ та інших внутрішніх нормативних документів СПІЛКИ;

5.4.8.7.вирішення будь-яких інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.4.9.  Правління проводить чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою СПІЛКИ. Позачергові засідання скликаються за ініціативою не менш ніж третини членів Правління.

5.4.10.   Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.4.11.   Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж дві третини зі складу Правління.

5.5.  Голова СПІЛКИ

5.5.1.  Голова СПІЛКИ забезпечує керівництво поточною діяльністю СПІЛКИ та представляє СПІЛКУ у правовідносинах із органами влади й іншими фізичними та юридичними особами.

5.5.2. Голова СПІЛКИ має право:

5.5.2.1.діяти від імені СПІЛКИ без довіреності та представляти СПІЛКУ в її стосунках з іншими особами.

5.5.2.2.оперативно управляти справами, майном та коштами СПІЛКИ в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням;

5.5.2.3.виступати розпорядником коштів та майна СПІЛКИ, укладати та підписувати від імені СПІЛКИ господарські та інші договори та контракти, видавати довіреності на право вчинення дій та представництва від імені СПІЛКИ;

5.5.2.4.видавати накази та інші розпорядчі акти СПІЛКИ;

5.5.2.5.здійснювати прийняття на роботу та звільнення працівників СПІЛКИ, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, затверджувати посадові обов’язки працівників СПІЛКИ;

5.5.2.6.встановлювати форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників СПІЛКИ в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу, затвердженого Правлінням;

5.5.2.7.вирішувати будь-які інші питання діяльності СПІЛКИ відповідно до мети та основних завдань її діяльності, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів чи Правління СПІЛКИ.

5.5.3. Обрання та звільнення з посади.

5.5.3.1.Головою СПІЛКИ може бути обраний будь-який Член СПІЛКИ, який пройшов сертифікаційний курс з пермакультурного дизайну та є громадянином України.

5.5.3.2.Голова СПІЛКИ обирається терміном на один рік рішенням Загальних Зборів.

5.5.3.3.Голова СПІЛКИ може бути позбавлений своїх повноважень за рішенням Загальних Зборів.

5.6.    Заступник Голови СПІЛКИ

5.6.1.  До повноважень Заступника Голови СПІЛКИ належать:

5.6.1.1.будь-які повноваження Голови СПІЛКИ згідно відповідного письмового доручення, виданого Головою СПІЛКИ;

5.6.1.2.усі повноваження Голови СПІЛКИ в разі звільнення останнього з посади чи позбавлення повноважень до моменту обрання нового Голови СПІЛКИ.

5.6.2. Обрання та звільнення з посади,

5.6.2.1.Заступник Голови СПІЛКИ обирається з Членів СПІЛКИ, що пройшли сертифікаційний курс з пермакультурного дизайну та є громадянами України.

5.6.2.2.Обрання та звільнення Заступника Голови СПІЛКИ здійснюється Загальними Зборами.

6.    Кошти та майно СПІЛКИ

6.1.    СПІЛКА може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2.    СПІЛКА набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй Членами СПІЛКИ або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи набуте на інших підставах не заборонених законом.

6.3.    Доходи або майно СПІЛКИ можуть використовуватися лише для досягнення статутних завдань СПІЛКИ, не підлягають розподілу між засновниками, посадовими особами або Членами СПІЛКИ, та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, посадової особи або Члена СПІЛКИ (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

6.4.    СПІЛКА несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени СПІЛКИ не несуть відповідальності за зобов’язаннями СПІЛКИ.

6.5.    СПІЛКА зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

7.     Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

7.1.Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів.

7.2.Порядок внесення змін і доповнень до Статуту визначається цим Статутом (розділ 5.3.7 – згідно рішення не менш трьох четвертих учасників Загальних Зборів) та чинним законодавством України.

8.    Припинення діяльності СПІЛКИ

8.1.Припинення діяльності СПІЛКИ може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2.Реорганізація СПІЛКИ здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш трьох четвертих Членів СПІЛКИ. Порядок та правові наслідки реорганізації визначаються згідно чинного законодавства України.

8.3.Ліквідація СПІЛКИ здійснюється за рішенням Загальних Зборів або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

8.4.    У разі ліквідації СПІЛКИ її активи не можуть перерозподілятись між Членами СПІЛКИ та повинні бути передані одному або кільком неприбутковим громадським об’єднанням, що спрямують їх на досягнення цілей, передбачених цим Статутом. У разі відсутності таких об’єднань, активи Спілки після її ліквідації мають зараховуватися до бюджету України.